REGULAMIN SKLEPU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.wtzlublin.pl/sklep (dalej Witryna) jest Warsztat Terapii Zajęciowej, działający przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, ul. Głuska 138, 20-380 Lublin, KRS 0000072694.

zwana dalej Usługodawcą.

1.2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).

1.3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik, który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie), który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).

1.5 Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

1.6. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

1.7. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 (81) 75 99 299 lub +48 797 284 204 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@wtzlublin.pl.

 

§ 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

2.2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

2.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich.

2.4. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich.

 

§ 3.   ZAMÓWIENIA

4.1. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.

4.2. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

4.3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.4. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

4.5. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk” PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy.

4.6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia rachunku.

4.7. Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, poinformuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. a)  głównych cechach świadczenia, w tym towaru,
 2. b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 3. c)  adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
 4. d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;
 5. e) sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;

4.8.      Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:

 1. a) danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;
 2. b) danych Klienta;
 3. b) numeru Zamówienia;
 4. c) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
 5. d) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
 6. e) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
 7. f) sposobu oraz terminu dostawy;

4.9. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

4.10. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie informacje o możliwościach dokonania płatności przelewem na konto Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu PayPal.

4.11. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

4.12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@wtzlublin.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

4.13. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.14. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

§ 4.   PŁATNOŚCI

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:

 1. a)   przelew na konto bankowe Usługodawcy.
 2. b) płatność online za pośrednictwem systemu PayPal.

5.2. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

 

§ 5.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

6.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

 1. a)  w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
 2. b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu PayPal – w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
 3. c) w przypadku płatności przy odbiorze osobistym – w chwili, gdy Usługodawca otrzyma Zamówienie Klienta.

6.3. W chwili, gdy Zamówienie będzie gotowe do wysłania do Klienta, Klient otrzyma wiadomość informującą, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.

6.4. Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:

 1. a) Poczta Polska priorytet: 5 dni roboczych,
 2. c) Paczkomaty InPost: 3 dni roboczych

6.5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@wtzlublin.pl

6.6. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sklep@wtzlublin.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.

6.7. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie.

 

§ 6.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem tego terminu na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Głuska 138, 20-380 Lublin

lub korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@wtzlublin.pl.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

7.2.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.3. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

7.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 7.   WARUNKI REKLAMACJI

8.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.

8.2.   Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Głuska 138, 20-380 Lublin

8.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

8.4.  W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 8.  DANE OSOBOWE

9.1. Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

9.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.

9.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

9.4. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.

9.5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

9.6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także uzasadnionego żądania ich usunięcia.

9.7. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

9.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji.

9.9.  Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies.

 

§ 9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.   Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.2.    Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem informatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

 1. a)  ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli,
 2. b)  dostęp do sieci Internet,
 3. c) przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies,
 4. d) do odbierania wiadomości poczty elektronicznej – posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

10.3. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

10.4. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, jeżeli będzie tego wymagała realizacja zamówienia.

10.5. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

10.6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:

–  powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub przeciążenie,

– naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

10.8. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.